Безкоштовний доступ до тестів
Рейтинги ЗВО
З НАМИ - до
ЗНО
на 200 балів !
Проход по ссылкам навигацииГоловна сторiнка / Ліцензія

Ліцензія (користувацька угода) на право використання програмного забезпечення, яке розміщується за адресою: zno.osvita.net (далі – Твір)

1. Загальні положення

1.1. Ліцензіар (ЗАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій) надає невиключні авторські права на Твір на умовах, визначених в цій Ліцензії, будь-якій особі, яка з такими умовами погоджується (далі – Ліцензіат). Датою прийняття пропозиції Ліцензіара та підписання цієї Ліцензії є дата, коли Ліцензіат почав учиняти будь-які дії з використання Твору.

1.2. Користуючись будь-якими правами на Твір, наведеними в цій Ліцензії, Ліцензіат обізнаний з умовами цієї Ліцензії, погоджується з ними та бере зобов’язання їх дотримуватись. Ліцензіар надає Ліцензіату права, визначені в цій Ліцензії, за умови погодження Ліцензіата з усіма умовами, визначеними в цій Ліцензії.

1.3. Сторони домовились про те, що терміни в цій Ліцензії вживаються в такому значенні:

1.3.1 Ліцензіат – фізична або юридична особа, яка в повному обсязі згідно з чинним законодавством України здатна набувати цивільних прав, нести цивільні обов’язки та бути відповідачем за невиконання своїх обов’язків, які випливають із цієї Ліцензії.

1.3.2 Ліцензіар – автор Твору або суб’єкт виключних авторських прав на Твір, які надаються згідно цієї Ліцензії.

1.3.3 Сторони – Ліцензіар та Ліцензіат при вживанні разом.

1.4. Усі інші терміни в цій Ліцензії вживаються у відповідності з чинним законодавством України.

2. Право вільного використання Твору.

2.1. Ця Ліцензія не поширюється на випадки вільного використання Твору, передбачені чинним законодавством України, та не має за мету зменшити, обмежити або вразити будь-які права на вільне використання Твору у випадках, передбачених законодавством.

3. Права, які надаються Ліцензіату на умовах цієї Ліцензії

3.1. Ліцензіар надає Ліцензіату наступні невиключні авторські права на використання Твору на території держави Україна на весь термін охорони авторських прав:

3.1.1 відтворення Твору;

3.1.2 включення Твору як складової частини до Складеного твору та відтворення Твору як складової частини Складеного твору;

3.1.3 створення будь-якого Похідного твору та відтворення Похідного твору;

3.1.4 усі права, які чітко не надані Ліцензіаром за цією Ліцензією, Ліцензіату не надаються.

4. Додаткові вимоги Ліцензіара щодо використання Твору.

4.1. Використання Твору Ліцензіатом способами, зазначеними в пункті 3 цієї Ліцензії, Ліцензіар дозволяє виключно на наступних умовах:

4.1.1 При кожному використанні Твору будь-яким способом, зазначеним в пункті 3 цієї Ліцензії, Ліцензіат зобов’язаний діяти лише згідно з умовами цієї Ліцензії. Ліцензіат не має права пропонувати або встановлювати будь-які інші умови на використання Твору, які б змінювали або обмежували умови цієї Ліцензії для інших користувачів. Ліцензіат не має права видавати субліцензії на Твір. Ліцензіат не має права використовувати Твір із застосуванням будь-яких технічних засобів, які контролюють доступ або застосування Твору в спосіб несумісний з умовами цієї Ліцензії.

4.1.2 При кожному використанні Твору Ліцензіат зобов’язаний навмисно або випадково: не порушувати чинне законодавство України, не спричиняти неналежну роботу Твору необережністю або неправильним використанням, не перешкоджати користуванню Твором іншими особами, які користуються Твором на законних підставах, не вчиняти незаконного представництва інших осіб у Мережі в будь-якій формі та будь-яким способом.

4.1.3 Ліцензіат не має права використовувати наведені в пункті 3 цієї Ліцензії права в комерційних цілях з метою одержання прибутку. Обмін Твору на інші твори, зокрема шляхом розповсюдження цифрових файлів або іншим чином, не вважатиметься таким, що спрямований на отримання комерційної користі (вигоди) або матеріального прибутку, за умови, що не існує оплати або будь-якої грошової компенсації, що пов’язана з обміном авторських творів, але при цьому Ліцензіар зобов’язаний самостійно дотримуватись вимог чинного законодавства України з приводу такого обміну Твору як матеріального об’єкта та (або) примірника Твору, зафіксованого на будь-якому носії.

4.1.4 Якщо Ліцензіат використовує Твір, Складений твір, Похідний твір на умовах цієї Ліцензії, Ліцензіат зобов’язаний в повній мірі зберігати в ньому всю інформацію про ім’я Ліцензіара та його права на Твір і зазначати належним чином ім’я Ліцензіара як автора Твору із застосуванням належних технічних засобів шляхом зазначення імені (або псевдоніма, якщо застосовується).

5. Гарантії

5.1. Ліцензіар підтверджує, що він має право укладати такий Ліцензійний договір і дійсно є автором Твору. Ліцензіар гарантує, що під час створення Твору авторські права третіх осіб не було порушено. Ліцензіар гарантує, що права, зазначені в пункті 3 цієї Ліцензії ніколи не було відчужено та ніколи не передавав виключні майнові авторські права на Твір третім особам. Ліцензіар несе повну персональну відповідальність перед третіми особами в разі порушення їх особистих немайнових авторських прав на Твір, який є об’єктом цієї Ліцензії. Ліцензіар гарантує, що він відмовляється від права на авторську винагороду (роялті) за використання Твору Ліцензіатом, за винятком випадків, передбачених окремими додатковими угодами та не буде вимагати виплати авторської винагороди (роялті) в судовому порядку. Вищезазначена гарантія не розповсюджується на випадки стягнення компенсацій, збитків, матеріальної, моральної шкоди, якщо це викликано порушенням умов цієї Ліцензії.

6. Обмеження відповідальності.

6.1. За винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, Ліцензіар не несе жодної відповідальності перед Ліцензіатом за будь-які збитки, упущену вигоду, спричинену матеріальну шкоду, якщо це викликано виконанням умов, що випливають із цієї Ліцензії або використання Твору, а також за інформацію розміщену Ліцензіатами чи іншими користувачами мережі Інтенет на Форумі.

6.2. Ліцензіат несе повну відповідальність за порушення авторських прав Ліцензіара та умов цієї Ліцензії у випадках, передбачених чинним законодавством України.

7. Припинення.

7.1. Ця Ліцензія, права та обов’язки, що випливають із неї, автоматично припиняють свою дію при порушенні Ліцензіатом умов цієї Ліцензії.

7.2. Ліцензія надається на строк дії авторського права і (або) суміжних прав. Ліцензіар зберігає за собою право на використання Твору будь-яким дозволеним чинним законодавством способом або припинити використання Твору в будь-який момент; проте за умови, що жоден із цих варіантів не покликаний скасувати цю Ліцензію (або будь-які інші правочини, які було або є необхідним надати згідно з умовами цієї Ліцензії), та ця Ліцензія збереже свою повну силу та наслідки, за винятком випадків, зазначених вище.

7.3. Ліцензіар залишає за собою право корегувати пункти та умови даної Ліцензії в односторонньому порядку. Такі корегування набувають чинності для Ліцензіата з моменту їх прийняття Ліцензіаром.

8. Інші умови.

8.1. Якщо будь-яка умова цієї Ліцензії не буде відповідати чинному законодавству, це не позбавляє чинності решту умов цієї Ліцензії; та як тільки Сторонам стало відомо про невідповідність вимогам законодавства однієї з умов цієї Ліцензії, Сторони зобов’язані негайно сповістити про це одна одну для приведення цієї Ліцензії у відповідність з чинним законодавством України.

8.2. Жодна відмова від прав чи відступ від виконання обов’язків однією Стороною цієї Ліцензії не буде вважатися правомірною без письмової згоди на це іншої Сторони, крім випадків, передбачених Розділом 7 «Припинення).

8.3. Ця Ліцензія є завершеною і містить всі умови, які Ліцензіар мав намір запропонувати Ліцензіату.

8.4. Ця Ліцензія є завершеною і повноцінною домовленістю між сторонами стосовно Твору. Не існує жодних непорозумінь, домовленостей або вимог стосовно Твору, які є невизначеними в цій Ліцензії. Ліцензіар не пов’язаний будь-якими додатковими положеннями, які можуть виникнуть з будь-якого спілкування з Ліцензіатом. Ця Ліцензія не може бути змінена без двосторонньої письмової угоди між Ліцензіаром та Ліцензіатом, крім випадків, передбачених п. 7.3 даної Ліцензії.

8.5. На цю Ліцензію та інші відносини між Ліцензіаром та Ліцензіатом щодо використання Твору поширюється право держави Україна. Тлумачення умов цієї Ліцензії, а також урегулювання неврегульованих цією Ліцензією питань щодо використання Твору здійснюється із застосуванням чинного цивільного законодавства України.

8.6. Усі суперечки між Ліцензіаром та Ліцензіатом, які не вдається вирішити за допомогою переговорів, розглядаються та остаточно вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.